Fourth-Quarter 2022 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2022 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Second-Quarter 2022 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
First-Quarter 2022 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Fourth-Quarter 2021 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2021 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Second-Quarter 2021 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
First-Quarter 2021 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Fourth-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Second-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
First-Quarter 2020 PDF Icon Image Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Fourth-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Second-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
First-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Fourth-Quarter 2018 PDF Image Icon Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2018 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Second-Quarter 2018 PDF Icon Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
First-Quarter 2018 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Fourth-Quarter 2017 PDF icon image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
Third-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
​Second-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
​Updated First-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon